Ad words online oglašavanje

Najpopularnije oglašavanje web stranica trenutno je uporaba sustava Google AdWords kampanja. Iako Google nije jedini sustav namijenjen oglašavanju, za većinu web stranica hrvatskoga govornog područja je optimalan sustav.Ad words online oglašavanje

Utvrđivanje potreba i ciljeva reklamne online kampanje

Kako bi reklamna kampanja bila maksimalno učinkovita, najprije je potrebno odrediti koji su ciljevi kampanje te što se njome želi postići. Potrebno je utvrditi ciljanu publiku te na koji način postići najbolje rezultate i veliku konverziju potencijalnog potrošača u kupca.

Izbor najpovoljnije strategije i budžeta

Na koji način koristiti oglase i prijateljske članke, kako odabrati prikladne društvene platforme te na koji način privući što više klikova i korisnika ovisi o budžetu kojim kampanja raspolaže kao i vremenu u kojemu se ciljevi žele ostvariti. Potrebno je definirati medije koji će se koristiti za kampanju, odrediti troškove kampanje po korisniku te isto uskladiti s budžetom.

Priprema materijala kampanje

Nakon određivanja ciljeva, strategije i alata kampanje, bitno je pripremiti materijale za kampanju. Vrhunske fotografije i kvalitetan sadržaj od ključne su važnosti za uspjeh kampanje.

Realizacija kampanje

Kvalitetna i dobra priprema vodi ka ovom koraku, no uspješnost cijele kampanje ovisi o kvalitetnoj provedbi odnosno realizaciji. Ovisno o vrsti i zahtjevima kampanje, potrebno je detaljno i redovito pratiti rezultate te se prilagođavati i za vrijeme trajanja aktivne kampanje.

Analiza i prilagodba za postizanje veće efikasnosti kampanje

Online oglašavanje je proces koji se u skladu sa postignutim ciljevima i promjenama u poslovnom okruženju, a na temelju analize aktualne marketinške kampanje, kontinuirano nadograđuje i prilagođava kako bi se maksimizirala efikasnost same kampanje.

Poštovani posjetitelji, preselili smo se na novu lokaciju Zvečajska 5, te je u tijeku prebacivanje telefonskih linija. U međuvremenu Vas molimo da nas kontaktirate na e-mail adresu info@ebit.hr